มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-4 of 4 results.
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ