มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 10 results.
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 2565