ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลหินเหล็กไฟ

4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการส่ิงปฎิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

 

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

เอกสารประกอบการสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ***หากไม่มี  ให้ถ่ายรูปหน้าตรงจากโทรศัพท์มือ  แล้วส่งไฟล์ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

 

หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครฯ  ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.หินเหล็กไฟ  หรือที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน  , ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง