ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!