ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.หินเหล็กไฟ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฏหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.หินเหล็กไฟ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิะีการและเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฏหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!