การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความ ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

1.1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา สังกัด สำนักงานปลัด

1.1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน  1  อัตรา สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร         

1.2 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา

1.2.1 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!