๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

26 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
หากไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ประเทศของเราก็จะปลอดจากโรคโควิด 19 ปัญหายาเสพติดก็เช่นกัน
 
  • พื้นที่ปลอดภัย ไม่ใช้ยาเสพติด
  • พื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว สามารถสร้างขึ้นได้ ด้วยการให้เวลาและความรักกับคนในครอบครัว สื่อสารกันด้วยหัวใจ รู้จักฟัง รู้จักพูด สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจลูกหลาน เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าในตนเอง ฝึกให้ลูกหลานสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ฝึกแก้ไขปัญหา การตัดสินใจและฝึกปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี รวมถึงวางกฎและความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ช่วยเหลืองานในบ้าน
  • พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน สามารถร่วมสร้างด้วยการช่วยเหลือครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมพื้นที่เชิงบวก สร้างกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน เฝ้าระวังปัญหา เช่น เดินเวรยาม หรือตั้งจุดตรวจในหมู่บ้าน และให้โอกาสแก่ผู้ที่พลั้งพลาดใช้ยาเสพติด ตั้งแต่การค้นหา ช่วยเหลือเพื่อให้เข้ารับการบำบัด ดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมีรักและเข้าใจ ก็จะเกิดพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว
และหากเราสอดส่องอย่างใส่ใจ ก็จะเกิดพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน
พื้นที่ปลอดภัย เราทุกคนร่วมสร้างได้
 
“Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"

 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!