ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สายทาง และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน 1 สายทาง ภายในตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง