ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 6 สายทาง (งบจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง