ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับครอบครัวผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

24 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง