กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ

กษิรา โพรามาต