โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

จักริน พ่วงดี