โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พงศ์ศักดิ์ นาคโต