สำนักงานปลัด

เจ้าพนักงานป้องการและบรรเทาสาธารณภัย

พ.จ.อ.ไชยา คุ้มภัย


ปิยะพันธ์ ใบเงิน


สมศักดิ์ สว่างจิตต์