กองคลัง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

สมศักดิ์ สว่างจิตต์