กองช่าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอารักษ์ ทิพย์รัตน์