กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

รฐา วิเชียรเกื้อ