กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานขับรถยนต์

ศักดา ปุยคล้าย