กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

วิชัย ปุยคล้าย


อนุพล ปุยคล้าย


เจริญฉัตร ปุยคล้าย


เฉลิม อยู่สำราญ


ปองพล ปีมงคลทอง


บุญมา สุวรรณนคร


บุญมา ศรีชมชื่น


นวพล ประชา