กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานทั่วไป

พรศักดิ์ แก้วโกสุม


สิทธิพร ฉิมเชื้อ


อริชัย หลัมรำไป


สมพร พานพล


ยลดา แซ่แจว