กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานทั่วไป

พรศักดิ์ แก้วโกสุม


อริชัย หลัมรำไป


สมพร พานพล


จันทร์จิรา เกตุสุข


ยลดา แซ่แจว