กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานทั่วไป

พรศักดิ์ แก้วโกสุม


สิทธิพร ฉิมเชื้อ


อริชัย หลัมรำไป


พิบุญ สาระแสน


ชนะรัฐ ชูลขันธ์


สมพร พานพล


ปรีชา นาคดี