กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้ดูแลเด็ก

จำลอง ยิ้มละมัย


วิภาวี เทพนิมิตร


ชุติภรณ์ เหมือนอ่วม


ณัฐมาลี สอนสุข


ชิตชนก พลอยสว่าง