กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเด็ก

วราภรณ์ ศรีสุวรรณ์


จันทิมา เปี่ยมกลัด


เพ็ญศิริ ทองสนธิ


จิราพร ทองพร


ชลธิชา ญาณสิทธิ์


สุขกานต์ ทองสุข


นภาดา ภูผา


ภัทรพรรณ ปิ่นวิถี