กองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไพเราะ แหนบนาค