สำนักงานปลัด

ผูู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศศิธร จันทร์ปลูก


สุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์


นุชจิรา คุ้มครอง


อรอุมา สังข์เพิ่ม


ดาวพระศุกร์ ม่วงศรี