ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-4 of 4 results.
ข้อบัญญัติ การเพาะพันธ์แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.2557
การบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๗