รายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ (ผู้ป่วยเอดส์) ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : เอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 ราย ขอตรวจสอบรายละเอียดได้ที่กองสวัสดิการและสังคม โทร. 032-576283, 032-576096-8 ต่อ 12

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!