ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 9 results.
รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผรพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ๑ ต.ค.- ๓๐ มี.ค. ๖๓