ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

       สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 ฝ่าย 8 งาน  คือ

                ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                   ๑.๑.๑ งานบริหารทั่วไป     มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานสารบรรณ

                             - งานบริหารทั่วไป

                             - งานบริหารงานบุคคล

                             - งานเลือกตั้ง

                             - งานตรวจสอบภายใน

                    ๑.๑.๒  งานกิจการสภาอบต.  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

                             - งานการประชุม

                             - งานอำนวยการและประสานส่วนราชการ

                             - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาอบต.

                             - งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง

                             - งานมวลชนสัมพันธ์

                   ๑.๑.๓  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

                             - งานสนับสนุนและบริการ

                             - งานอำนวยการ

                             - งานป้องกัน

                             - งานช่วยเหลือฟื้นฟู

                             - งานกู้ภัย

                   ๑.๑.๔ งานทะเบียนพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙

                             - งานตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานประกอบการพาณิชย์

 

               ๑.๒  ฝ่ายนโยบายและแผน 

                   ๑.๒.๑   งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบ 

                             - งานนโยบายและแผนพัฒนา

                             - งานวิชาการ

                             - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

                      ๑.๒.๒  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                       - งานกฎหมายและนิติกรรม

                                       - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

                                       - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

                             - งานดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน

                                       - งานตราร่างข้อบัญญัติ อบต.

                             - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีประชาชน

                       ๑.๒.๓  งานงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                       - งานจัดทำงบประมาณรายจ่าย

                            - งานงบประมาณทั่วไป

                                       - งานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

                             - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่าย

                             - งานพัสดุ

                             - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

                     ๑.๒.๔ งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

                             - งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

                             - อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ

         หน่วยตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่ายการลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบ

  1.1  งานติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายการปฏิบัติงานทุกส่วนราชการภายใน อบต.

  1.2  งานประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน

          กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 4 งาน คือ

                  ๒.๑ ฝ่ายการเงิน

                        ๒.๑.๑ งานการเงิน    มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                 - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน

                                 - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                                 - งานเก็บรักษาเงิน

                         ๒.๑.๒ งานบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                 - งานการบัญชี

                                 - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

                                 - งานงบการเงินและงบทดลอง

                                 - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

                     ๒.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                          ๒.๒.๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

                                 - งานพัสดุ

                                 - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

                        ๒.๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                 - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

                                 - งานพัฒนารายได้

                                 - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

                                 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

          กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.งานบำรุงซ่อมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 ฝ่าย ๔ งาน คือ

              ๓.๑ ฝ่ายก่อสร้าง

                    ๓.๑.๑ งานก่อสร้าง      มีหน้าที่รับผิดชอบ

                            - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

                            - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

                            - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

                            - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

                     ๓.๑.๒ งานประสานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่รับผิดชอบ

                            - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

                            - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

                            - งานระบายน้ำ

                            - งานจัดตกแต่งสถานที่

               ๓.๒ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

                   3.2.1 งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่รับผิดชอบ

                            - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

                            - งานวิศวกรรม

                            - งานประเมินราคา

                            - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

                            - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

                            - งานออกแบบ

                      ๓.๑.๓ งานผังเมือง   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานสำรวจและแผนที่

                             - งานวางผังพัฒนาเมือง

                             - งานควบคุมทางผังเมือง

                             - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา  ของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการ  สำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติการศึกษา  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน  และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 ฝ่าย 3 งาน คือ

                              5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา

                  5.1.1 งานบริหารงานการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานบริหารวิชาการ

                          - งานนิเทศการศึกษา

                          - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

                          - งานลูกเสือและยุวกาชาด

                 5.1.2 งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานจัดการศึกษา

                          - งานพลศึกษา

                          - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

                          - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

                          - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

                   5.2.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานห้องสมุด พิพิทธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

                          - งานกิจการศาสนา

                          - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

                          - งานกิจการเด็กและเยาวชน

                          - งานกีฬาและสันทนาการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุม การฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ๖ งาน  คือ

๔.๑ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

                ๔.๑.๑  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานอนามัยชุมชน

                          - งานสาธารณสุขมูลฐาน

                          - งานสุขศึกษา

                          - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

                  ๔.๑.๒  งานควบคุมโรค  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานการเฝ้าระวัง

                          - งานระบาดวิทยา

                          - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค

                          - งานโรคเอดส์

               ๔.๑.๓ งานบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานรักษาและพยาบาล

                          - งานชันสูตรสาธารณสุข

                          - งานเภสัชกรรม

                          - งานทันตกรรม

๔.๒  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

               ๔.๒.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                           - งานสุขาภิบาลทั่วไป          

                           - งานสวนสาธารณะ

                           - งานสุขาภิบาลโรงงาน

                           - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

                           - งานอาชีวอนามัย

                  ๔.๒.๒  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานป้องกันยาเสพติด

                          - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล

                          - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

                          - งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

                  ๔.๒.๓ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานส่งเสริมและเผยแพร่

                          - งานควบคุมมลพิษ

                          - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                          - งานติดตามตรวจสอบ

     กองสวัสดิการและสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ๓ งาน คือ

               ๖.๑ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

                    ๖.๑.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานสวัสดิการสังคม

                             - งานสุสานและฌาปนสถาน

                             - งานพัฒนาชุมชน

                             - งานการกีฬาและสันทนาการ

                             - งานส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี

           ๖.๑.๒  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานสังคมสงเคราะห์

                             - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

              ๖.๒ ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

           ๖.๒.๑  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน

                             - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน

                             - งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

          กองส่งเสริมการเกษตร มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทางสัตวแพทย์ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ ต้านทานโรค และศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน การจัดการและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี การให้คำปรึกษาแนะนำ ปรึกษาในด้านการเลี้ยงและรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนการช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้การปฏิบัติการในห้องทดลอง การดำเนินการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่างๆ กำหนดนโยบายวางแผนงานการดำเนินงานวิชาการเกษตรตามแผนการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน การเกษตร กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ ควบคุมติดตามและประเมินผลด้านการเกษตร จัดสวน สอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดประชุม การเผยแพร่กิจการ การเกษตร แนะแนววิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑ ฝ่าย ๓ งาน  คือ 

              ๘.๑ ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

                    ๘.๑.๑  งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                              - งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี

                              - งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช

                              - งานเพาะชำและปุ๋ยเคมี

                              - งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

                              - งานบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต

            ๘.๑.๒  งานส่งเสริมปศุสัตว์  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                              - งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี

                              - งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์

                              - งานป้องกันรักษาโรคและกักสัตว์

             ๘.๑.๓ งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                              - งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                              - งานประสานส่วนราชการ

                              - งานติดตามตรวจสอบ

                              - งานส่งเสริม