• 6 ตุลาคม 2560 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ 2
  • 2 ตุลาคม 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)
  • 30 สิงหาคม 2560 แจ้งไฟฟ้าดับ