ประกาศราคากลาง   >   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   จ้างเครื่องถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564

ช่องทางการตอบเเบบสอบถามประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


- ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๔ ... PDFการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน


เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT


เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT