ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน-๑๓๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/2uzxwwช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/2uzxww