หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยฉ่ำชื่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีคัดเลือก28 พฤศจิกายน 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยซุปเปอร์หินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564

ช่องทางการตอบเเบบสอบถามประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


- ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๔ ... PDFการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน


เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT


เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT