ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มิถุนายน 2563 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 เมษายน 2562 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 เมษายน 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 มีนาคม 2562 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 กุมภาพันธ์ 2562 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มกราคม 2562 งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561