ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี

28 สิงหาคม 2561
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เวลา 13.30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี โดยเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!