โครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ หลักสูตรนวดแผนไทย ประจำปี 2562

1 พฤศจิกายน 2562
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ  หลักสูตรนวดแผนไทย  จัดขึ้นตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ   ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภค รวมถึงเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ  ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป  ณ  ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง