โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562

5 พฤศจิกายน 2562
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และการพัฒนาตนเองเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและบทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ในบทบาทพี่เลี้ยงผู้สนับสนุนแกนนำเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ

                    เกิดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน และสามารถบูรณาการ
การทำงานร่วมกับเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
เด็กและเยาวชนได้

เพื่อส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ  ได้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์   เพื่อสนับสนุนเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล รวมทั้งแกนนำกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบกิจกรรม และการสร้างความร่วมมือจากชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่อย่างรอบด้าน และตรงกับความต้องการเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ เต็มตามศักยภาพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   จัดกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   5 พฤศจิกายน  พ.ศ.2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!