แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561- 2565
แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561- 2564