คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทุจริต

Displaying 1-5 of 5 results.
คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล
คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียน
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.หินเหล็กไฟ
คู่มือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามกฎหมาย ป.ป.ช.