มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 8 results.
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 2565
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ 2565
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564