การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส

ชื่อเมนู URL Link
โครงสร้าง http://hinlekfai.go.th/personal
ข้อมูลผู้บริหาร http://hinlekfai.go.th/personal
อำนาจหน้าที่ http://hinlekfai.go.th/about
แผนพัฒนาท้องถิ่น http://hinlekfai.go.th/PlanStragegy
ข้อมูลการติดต่อ http://hinlekfai.go.th/contact
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://hinlekfai.go.th/Main/Law1
ข่าวประชาสัมพันธ์ http://hinlekfai.go.th/Main/news
Q&A http://hinlekfai.go.th/webboard
Social network https://web.facebook.com/Hinlekfaihh
แผนดำเนินงานประจำปี http://hinlekfai.go.th/Plantypeplan
รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน http://hinlekfai.go.th/Main/Plantyperesultreport6m
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://hinlekfai.go.th/Plantyperesultreport
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://hinlekfai.go.th/AboutService1
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://hinlekfai.go.th/AboutService2
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://hinlekfai.go.th/AboutService3
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการ http://hinlekfai.go.th/AboutService4
E-Service http://hinlekfai.go.th/Main/Manual
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://hinlekfai.go.th/Main/Plantypereportbuy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://hinlekfai.go.th/Main/Plantypereportbuy6m
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://hinlekfai.go.th/PlantypeTender
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://hinlekfai.go.th/newsTender
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://hinlekfai.go.th/Main/NewsTenderprocurementresult
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://hinlekfai.go.th/Main/NewsTenderreport
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://hinlekfai.go.th/plan
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://hinlekfai.go.th/Plantypepplan
หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://hinlekfai.go.th/Plantypepplan
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://hinlekfai.go.th/Plantypepplan
เเนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต http://hinlekfai.go.th/ITA11
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://hinlekfai.go.th/helping
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://hinlekfai.go.th/ITA12
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://hinlekfai.go.th/webboard
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://hinlekfai.go.th/webboard
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://hinlekfai.go.th/ITA1
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://hinlekfai.go.th/ITA2
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://hinlekfai.go.th/ITA7
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต http://hinlekfai.go.th/ITA8
คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทุจริต http://hinlekfai.go.th/ITA6
แผนป้องกันการทุจริต http://hinlekfai.go.th/ITA3
รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://hinlekfai.go.th/ITA4
รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี http://hinlekfai.go.th/ITA5
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://hinlekfai.go.th/ITA9
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://hinlekfai.go.th/ITA10