ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด

24 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 179 รายการ ตามบัญชีรายการแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีราคาประเมินรวมทั้งสิ้น 22,312.00 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามเอกสารแนบท้าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!