ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 330
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุ ในการทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
จ้างเหมารื้อถอนเสาธง อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอำนวยผล (ซอยห้าดาว) หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการสำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 หลังของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
จัดซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ จำนวน ๒ รายการ16 มิถุนายน 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายปข.2004 (หนองขอน-หนองพรานพุก) หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565