ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

     องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหาร-

ส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยกระทรวง-

มหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2539

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเห็กไฟ  มีตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล คือ

ต้นไม้ใหญ่สีเขียว หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรม เป็นที่มาของอาชีพเเละวิถีชีวิตของคนในชุมชน

ลำธารน้ำ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคทั้งปี

สวนสับปะรด คือ พืชผลทางเกษตรที่นิยมปลูกในพื้นที่จำนวนมาก

วิสัยทัศน์

     “การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น

     1.) พัฒนาแหล่งน้ากิน น้าใช้ รวมทั้งภาชนะกักเก็บน้ากินให้พอเพียงตลอดปี

     2.) พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

     3.) ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความรู้และเพิ่มรายได้

     4.) ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว

     5.) จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

     6.) สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     7.) จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

     8.) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 1,303 804 980 1,784 คน
หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 416 372 403 775 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย 674 514 585 1,099 คน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 472 524 530 1,054 คน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 198 229 280 509 คน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 294 330 388 718 คน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 1,986 1,103 1,392 2,495 คน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ 198 266 301 567 คน
หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 1,253 982 999 1,981 คน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 783 455 529 984 คน
หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ 177 216 268 484 คน
หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 134 164 191 355 คน
หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 288 280 307 587 คน
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 1,105 541 749 1,290 คน
หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 1,315 694 885 1,579 คน
หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 102 130 141 271 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้ง

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 223 ตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งอยู่ห่างจาก

ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ประมาณ10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 105

กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาทีในการเดินทางจากอำเภอหัวหิน และใช้ระยะเวลาประมาณ

2 ชั่วโมง ในการเดินทางจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาณาเขตติดต่อ

     ทิศเหนือ              ติดต่ออำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

     ทิศใต้                  ติดต่อตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ทิศตะวันออก        ติดต่อเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

     ทิศตะวันตก          ติดต่อเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรขี ันธ์

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมีพื้นที่ทั้งหมด 95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,375 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

     ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ด้านทิศเหนือ ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย

มีแหล่งน้ำผิวดินอยู่เป็นบางพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม

ลักษณะภูมิอากาศ

     ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 32 - 33

องศาเซลเซียสต่ำสุดประมาณ 23 – 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันออก-

เฉียงเหนือ และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน ทำให้เกินฤดูกาล 3 ฤดู คือ

     ฤดูร้อน     ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและค่อนข้างแห้งแล้ง

     ฤดูฝน      ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ

60 - 70 มม.

     ฤดูหนาว   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ

24 - 25 องศาเซลเซียส

การเมืองการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหาร-

ส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยกระทรวง-

มหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2539

     บุคลากรทางการเมือง ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 คน และ สมาชิกสภา อบต. จำนวน  16  คน

     ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหาร-

ส่วนตำบลไม่เกิน 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย

ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไป

ตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและ

ข้อบังคับของราชการ ประกอบด้วย

     1. นายสมพิศ  คุ้มครอง                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     2. นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     3. นางจำนงค์  ฆังคัสสะ                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     4. นายสมโภชน์  จันทอง               เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพ

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม จำนวน 1,785 ครัวเรือน,พาณิชยกรรม ,

การปศุสัตว์ , รับจ้าง และการอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท/

ครัวเรือน/ปี

ด้านการเกษตร ใช้พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 25,600 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ

     พืชไร่ เช่น สับปะรด นอกจากนั้นก็มีการปลูก อ้อย , มะม่วง , ขนนุ , ฝรั่ง , ผักสวนครัว และ

มีการปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 785 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ 23,345 ไร่

     พืชสวน เช่น มะพร้าว มะม่วง ขนุน กล้วยน้ำหว้า กล้วยหอม มะนาว ฯลฯ จำนวนครัวเรือนที่ปลูก

378 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ 1,130 ไร่

     พืชผัก เช่น มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ฟักทอง กระเพรา มะเขือเปราะ ว่านหางจระเข้

แตงกวา ฯลฯ จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 282 พื้นที่ปลูกประมาณ 987 ไร่

     ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรือง มะลิ ฯลฯ จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 5 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ

13 ไร่

     ไม้ยืนต้นอื่น เช่น ต้นสัก ไม้ยืนต้นอื่น จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 5 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกประมาณ 5 ไร่

ด้านการปศุสัตว์ เกษตรกรจะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการประกอบอาชีพ

การเกษตรอื่น ๆ สัตว์ที่เลี้ยงส่วนมาก ได้แก่ โค จำนวน 2,211 ตัว ไก่ จำนวน 4,432 ตัว สุกร จำนวน

341 ตัวเป็ด จำนวน 838 ตัว แพะ จำนวน 347 ตัว ห่าน จำนวน 11 ตัว กระต่าย จำนวน 20 ตัว

จำนวนเนื้อที่การผลิตประมาณ 82 ไร่ ปริมาณการผลิตของสัตว์ 8,200 ตัว

(หมายเหตุ ข้อมูลเกษตรกร ณ วันที่ 27 มกราคม2554)

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

     มีปั้มน้ำมันและก๊าซ                                           4   แห่ง

     มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่                          2   แห่ง

     มีโรงงาน                                                        2   แห่ง

การรวมกลุ่มของประชาชน

     กลุ่มอาชีพ                                        จำนวน     8   กลุ่ม

     กลุ่มออมทรัพย์                                  จำนวน    16   กลุ่ม

     กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด                   จำนวน     1   กลุ่ม

     กลุ่มเกษตรกรทำไร่หินเหล็กไฟ              จำนวน     1   กลุ่ม

     กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด                              จำนวน    8   กลุ่ม

     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                            จำนวน    3   กลุ่ม

มวลชนจัดตั้ง

     ลูกเสือชาวบ้าน                                    จำนวน    1   รุ่น

     ไทยอาสาป้องกันชาติ                            จำนวน    1   รุ่น

     อาสาสมัครปกป้องสถาบัน                       จำนวน    1   รุ่น

     กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ              จำนวน    2   รุ่น

     อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน                  จำนวน    6   กลุ่ม

 

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

     มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6  แห่ง คือ

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. วังโบสถ์               หมู่ที่  2

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. หนองตะเภา          หมู่ที่  4

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. หนองคร้า             หมู่ที่  5

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองซอ               หมู่ที่  6

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. หนองเหียง           หมู่ที่  7

     - ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร.ร. อนุบาลหัวหิน        หมู่ที่  9

     มีโรงเรียนประถมศึกษา  7  แห่ง ประกอบด้วย 

     - โรงเรียนบ้านวังโบสถ์                              หมู่ที่  2

     - โรงเรียนบ้านหนองตะเภา                         หมู่ที่  4 (โรงเรียนขยายโอกาส ถึง ม.3)

     - โรงเรียนสมถวิล ห้วยมงคล                       หมู่ที่  4 (โรงเรียนเอกชน)

     - โรงเรียน บ้านหนองคร้า                           หมู่ที่  5

     - โรงเรียนบ้านหนองซอ                             หมู่ที่  6

     - โรงเรียนบ้านหนองเหียง                           หมู่ที่  7

     - โรงเรียนอนุบาลหัวหิน                             หมู่ที่  9

     มีศูนย์ข้อมูลตำบล  4  แห่ง

     มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  5  แห่ง 

การศึกษาในระบบ

ตารางแสดงจำนวนครูและนักเรียนในระบบแยกตามระดับการศึกษา


หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555

การศึกษานอกระบบ  มี   1   แห่ง

     - มีครู                                                      1   คน 

     - มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน               3   คน

     - มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน     28   คน 

     - มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน        43   คน


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

( ประชากรในเขตตำบลหินเหล็กไฟ ส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชน 99.75% )

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

     มีถนนลาดยางตัดผ่านตำบล สายหัวหิน – หนองพลับ – ห้วยสัตว์ใหญ่(ป่าละอู) และมีถนนลาดยาง

สายบายพาส ชะอำ – ปราณบุรี ตัดผ่านตำบล สะดวกต่อการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี

การโทรคมนาคม

    การบริการด้านโทรศัพท์สาธารณะ ยังมีไม่ครบทุกหมู่บ้าน สำหรับครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านใช้

จำนวน 600 ครัวเรือน และครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้ จำนวน 3,000 ครัวเรือน

การไฟฟ้า

     ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 16 หมู่บ้านแล้ว แต่ยังใช้ได้ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน สาเหตุเนื่องจากปลูกบ้านอยู่

ห่างไกลกันเกินไป และปลูกบ้านเป็นหย่อม ๆ ตามไร่ตามสวน ยากต่อการขยายแนวเขตไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 4,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90 % ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล

การสาธารณสุข

     - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ   จำนวน   1   แห่ง

     - มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมด                        จำนวน   3   คน

     - ลูกจ้าง                                                       จำนวน   9   คน

     - มีผู้ป่วยมาใช้บริการโดยเฉลี่ยประมาณ 40  คน/วัน 1,200  คน/เดือน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     ที่พักสายตรวจ     จำนวน   1   แห่ง

     ตำรวจชุมชน       จำนวน   1   แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ลำน้ำ,ลำห้วย                  5   แห่ง

     บึง,หนอง                       1   แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     ฝาย                            32   แห่ง

     บ่อน้ำตื้น                        3   แห่ง

     บ่อโยก                        10   แห่ง

     ประปาหมู่บ้าน                12   แห่ง

     ถังเก็บน้ำ                      13   แห่ง

     อ่างเก็บน้ำ                      2   แห่ง

     จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำดื่มสะอาด   2,402   ครัวเรือน

ข้อมูลลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

ตารางสรุปข้อมูลลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

 

ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

ส่วนที่ ๓

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๑/๑)๖๖ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน หน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) ๖๗ จัดการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ ฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทาง ที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) ๖๘ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น

(๙)๖๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๑๐) ให้มีตลาด เทียบเรือ และท่าข้าม

(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(๑๒) ๗๐ การท่องเที่ยว

(๑๓) ๗๑ การผังเมือง

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

 

กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ

๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

๕. การสาธารณูปการ

๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๙. การจัดการศึกษา

๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี

๑๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑๓. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๑๔. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๕. การส่งเสริมกีฬา

๑๖. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๑๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๘. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๑๙. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์

๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๕. การผังเมือง

๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๒๘. การควบคุมอาคาร

๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๓๑. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

       สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 ฝ่าย 8 งาน  คือ

                ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                   ๑.๑.๑ งานบริหารทั่วไป     มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานสารบรรณ

                             - งานบริหารทั่วไป

                             - งานบริหารงานบุคคล

                             - งานเลือกตั้ง

                             - งานตรวจสอบภายใน

                    ๑.๑.๒  งานกิจการสภาอบต.  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

                             - งานการประชุม

                             - งานอำนวยการและประสานส่วนราชการ

                             - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาอบต.

                             - งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง

                             - งานมวลชนสัมพันธ์

                   ๑.๑.๓  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

                             - งานสนับสนุนและบริการ

                             - งานอำนวยการ

                             - งานป้องกัน

                             - งานช่วยเหลือฟื้นฟู

                             - งานกู้ภัย

                   ๑.๑.๔ งานทะเบียนพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙

                             - งานตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานประกอบการพาณิชย์

 

               ๑.๒  ฝ่ายนโยบายและแผน 

                   ๑.๒.๑   งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบ 

                             - งานนโยบายและแผนพัฒนา

                             - งานวิชาการ

                             - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

                      ๑.๒.๒  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                       - งานกฎหมายและนิติกรรม

                                       - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

                                       - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

                             - งานดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน

                                       - งานตราร่างข้อบัญญัติ อบต.

                             - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีประชาชน

                       ๑.๒.๓  งานงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                       - งานจัดทำงบประมาณรายจ่าย

                            - งานงบประมาณทั่วไป

                                       - งานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

                             - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่าย

                             - งานพัสดุ

                             - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

                     ๑.๒.๔ งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

                             - งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

                             - อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ

          กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 4 งาน คือ

                  ๒.๑ ฝ่ายการเงิน

                        ๒.๑.๑ งานการเงิน    มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                 - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน

                                 - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                                 - งานเก็บรักษาเงิน

                         ๒.๑.๒ งานบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                 - งานการบัญชี

                                 - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

                                 - งานงบการเงินและงบทดลอง

                                 - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

                     ๒.๒ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                          ๒.๒.๑ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

                                 - งานพัสดุ

                                 - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

                        ๒.๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                                 - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

                                 - งานพัฒนารายได้

                                 - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

                                 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

          กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.งานบำรุงซ่อมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 ฝ่าย ๔ งาน คือ

              ๓.๑ ฝ่ายก่อสร้าง

                    ๓.๑.๑ งานก่อสร้าง      มีหน้าที่รับผิดชอบ

                            - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

                            - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

                            - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

                            - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

                     ๓.๑.๒ งานประสานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่รับผิดชอบ

                            - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

                            - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

                            - งานระบายน้ำ

                            - งานจัดตกแต่งสถานที่

               ๓.๒ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

                   3.2.1 งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่รับผิดชอบ

                            - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

                            - งานวิศวกรรม

                            - งานประเมินราคา

                            - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

                            - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

                            - งานออกแบบ

                      ๓.๑.๓ งานผังเมือง   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานสำรวจและแผนที่

                             - งานวางผังพัฒนาเมือง

                             - งานควบคุมทางผังเมือง

                             - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา  ของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการ  สำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติการศึกษา  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน  และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 ฝ่าย 3 งาน คือ

                              5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา

                  5.1.1 งานบริหารงานการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานบริหารวิชาการ

                          - งานนิเทศการศึกษา

                          - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

                          - งานลูกเสือและยุวกาชาด

                 5.1.2 งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานจัดการศึกษา

                          - งานพลศึกษา

                          - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

                          - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

                          - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

                   5.2.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          - งานห้องสมุด พิพิทธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

                          - งานกิจการศาสนา

                          - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

                          - งานกิจการเด็กและเยาวชน

                          - งานกีฬาและสันทนาการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้                                                                                                                                   

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

     - งานบริหารงานสาธารณสุข

     - งานควบคุมโรค

     - งานป้องกันและควบคุมโรค

2. ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    - งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

    - งานรักษาความสะอาด

     กองสวัสดิการและสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ๓ งาน คือ

               ๖.๑ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

                    ๖.๑.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานสวัสดิการสังคม

                             - งานสุสานและฌาปนสถาน

                             - งานพัฒนาชุมชน

                             - งานการกีฬาและสันทนาการ

                             - งานส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี

           ๖.๑.๒  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานสังคมสงเคราะห์

                             - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

              ๖.๒ ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

           ๖.๒.๑  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                             - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน

                             - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน

                             - งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

กองส่งเสริมการเกษตร

         หน่วยตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่ายการลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบ

  1.1  งานติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายการปฏิบัติงานทุกส่วนราชการภายใน อบต.

  1.2  งานประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน

• ตรวจสอบภายใน

• วัฒนธรรมองค์กร

- > มาตรฐานการให้บริการ

- > มาตรฐานการปฏิบัติงาน

• การให้บริการ