หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2565
จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ11 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอำนวยผลเข้าซอยอำนวยผล 2 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก สายหนองเหียง-หัวหิน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมารถแมคโคตัวใหญ่ ขุดกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2565

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ช่องทางการตอบเเบบสอบถามประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


- ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๔ ... PDFการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน


เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT


เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT