หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุ ในการทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
จ้างเหมารื้อถอนเสาธง อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอำนวยผล (ซอยห้าดาว) หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการสำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 หลังของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2565

ช่องทางการตอบเเบบสอบถามประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


- ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๔ ... PDFการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน


เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT


เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT