แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 11 results.
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของอบต.หินเหล็กไฟ
ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฯ ของอบต.หินเหล็กไฟ