ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 18 มกราคม 2565 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ธันวาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2564 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 มิถุนายน 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 มีนาคม 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 มกราคม 2564 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563