โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2 ธันวาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
         โดยมี นายอธิพงษ์ นาครอด รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และนางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!