ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 4/2563

30 พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (..2561-2565) (สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3) เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 4/2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!