โครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารที่ว่าการอำเภอหัวหิน (วันกองทัพไทย)

20 มกราคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

******** โครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนมกราคม 2564 ********
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารที่ว่าการอำเภอหัวหิน
*****************************************************************
โดยอำเภอหัวหิน ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลหินเหล็กไฟ นำโดยนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เจ้าหน้าที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหินเหล็กไฟ
เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!