โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

11 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินโครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ 

กิจกรรมที่  1  จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟและฝึกอบรมการจัดทำแผนเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

2.เพื่อสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน/แกนนำกลุ่มเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่

3.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา รวมพัฒนาชุมชนให้กับเด็กและเยาวชน

4.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกลุ่มพัฒนาตำบลโดยใช้พลังความคิดของเยาวชน

5.เพื่อปลูกจิตสำนึกในการลดขยะต้นทางให้กับเด็กและเยาวชน

ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองตะเภา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน  135 คน 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!