โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

24 มีนาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จัดขึ้นเมื่อวันที่23 มีนาคม 2564 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน 
มีวัตถุประส่งค์ดังนี้

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รบการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม  

3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงในสังคมอย่างมีคุณค่า

4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมในการฝึกสมอง ทักษะทางด้านการเคลื่อนไหว สายตา 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!