E-Service

ติดต่อสอบถาม


หมายเหตุ

1. การขอรับบริการผู้ขอรับบริการจะได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ภายใน 3 วันทำการ โดยผู้ขอรับบริการต้องมาแสดงตัวในวันที่ขอรับข้อมูลหรือบริการ และจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

2.กรณีการยืมพัสดุผู้ยืมสามารถยืมได้ครั้งละ 5 วัน

3. กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ ที่ 032-576283 E-mail : admin@hinlekfai.go.th